Foreningen

Vedtægter

for

DR MUSEUMSFORENING

1. Navn
1.1 Foreningens navn er ” DR Museumsforening”

(i det følgende benævnt ”Foreningen”)


2. Formål
2.1 Foreningens formål er, i samarbejde med ENIGMA og DR, at:
  A. Bistå ENIGMA med at sikre bevarelse og registrering af DR’s Tekniske Udstyr, som ikke længere benyttes i den daglige produktion og til afvikling af radio- og fjernsynsprogrammer, til Museumssamlingen. Indsamlingen omfatter teknisk udstyr, værktøj til dette udstyr, samt arkivalier og genstande vedr. radio- og fjernsynsproduktionen.
  B. Medvirke til, blandt andet i samarbejde med ENIGMA og DR-arkiv, i den udstrækning det overhovedet er muligt at sikre, at der forefindes brugbart udstyr til gengivelse af radio- og fjernsynsoptagelser i alle relevante formater.
  C. Løbende at bistå ENIGMA med at supplere, gennemgå, reparere samt frasortere/kassere i DR’s Tekniske Udstyr, der indgår i Museumssamlingen, med henblik på fortsat opbevaring og genanvendelse i museumssammenhæng.
  D. Samarbejde med ENIGMA om opbevaring, udstilling og fremvisning af DR’s Tekniske Udstyr, der indgår i Museumssamlingen
  E. Samarbejde med ENIGMA om udbredelsen af kendskab til udviklingen af radio- og fjernsynsproduktion i rammerne af ENIGMA’s museumsvirksomhed, samt gøre DR’s Tekniske Udstyr, der indgår i Museumssamlingen tilgængeligt for forskning og formidling.
  F. Samarbejde omkring indsamling af finansielle midler fra fonde, sponsorer, indsamlinger mv. til forenings. og museumsvirksomhed, i det omfang det er foreneligt med ENIGMA’s strategi for området.


2.2 Efter bestyrelsens beslutning, kan Foreningen tilsluttes nationale og internationale foreninger/organisationer med beslægtede formål.


2.3 Foreningen kan endvidere og for egne midler, i det omfang tiden tillader det, arrangere møder, besøg, foredrag o.l. for Foreningens medlemmer.


3. Hjemsted
3.1 Foreningens hjemsted er DR´s hovedadresse.


4. Medlemsforhold
4.1 Som medlemmer kan optages:
  A. Personer der er eller har været tilknyttet DR.
  B. Personer uden tilknytning til DR, hvis de besidder særlig interesse og kompetence inden for Foreningens formål.


4.2 Ansøgning om optagelse og oplysning om udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.


4.3 Bestyrelsen kan nægte at optage en person, hvis nægtelsen er sagligt begrundet.


4.4 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, hvor vægtige grunde taler herfor.


4.5 Bestyrelsen fastsætter selv nærmere procedurer for optagelse og eksklusion af medlemmer.


5. Medlemmernes rettigheder og forpligtelser
5.1 Medlemmerne er forpligtet til at overholde Foreningens vedtægter og leve op til Foreningens formålsbestemmelser.


5.2 Medlemmerne er berettiget til at deltage i Foreningens møder herunder generalforsamlingen.


6. Bestyrelsen
6.1 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på i alt 5 personer valgt blandt Foreningens medlemmer og heraf mindst 3 medlemmer valgt blandt Foreningens medlemmer jf. pkt. 4.1. A ovenfor.


6.2 Der vælges yderligere 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens møder men har ikke stemmeret.


6.3 Bestyrelsesmedlemmerne samt suppleanterne vælges blandt Foreningens medlemmer på den årlige ordinære generalforsamling, for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.


6.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.


6.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.


6.6 Bestyrelsen fører referat, hvoraf bestyrelsesmødets beslutninger fremgår.


6.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, deraf enten formand eller næstformand. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller ved dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.


6.8 I bestyrelsesmøder deltager efter invitation en kontaktperson fra hhv. ENIGMA og DR.


7. Ordinær generalforsamling
7.1 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar kvartal.


7.2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen, der forbereder dagsorden og andre nødvendige dokumenter.


7.3 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
  A. Valg af dirigent
  B. Beretning om Foreningens virke samt ”Samlingens” drift i det forløbne år
  C. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab
  D. Indkomne forslag
  E. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
  F. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter
  G. Valg af revisor og revisorsuppleant
  H. Kommende aktiviteter
  I. Eventuelt


7.4 Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel ved særskilt brev eller e-mail til de enkelte medlemmer.


7.5 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.


7.6 Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt, så forslaget er bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Rettidigt indkomne forslag skal af bestyrelsen udsendes til medlemmerne inden 7 dage før generalforsamlingen tillige med regnskab og budget og andre for Generalforsamlingen relevante dokumenter.


7.7 Generalforsamlingen træffer afgørelse ved simpel stemmeflerhed medmindre andet følger af denne vedtægt.


7.8 Hvert medlem har én stemme og kan højst medbringe én fuldmagt.


7.9 Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem af Foreningen, som ikke er i restance med betaling af kontingent til Foreningen.


7.10 Afstemninger finder sted mundtligt eller skriftligt og afstemningsformen afgøres af dirigenten.


7.11 En kontaktperson fra hhv. ENIGMA og DR kan efter invitation deltage i den ordinære generalforsamling.


8. Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst en fjerdedel af Foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom.


8.2 Den ekstraordinære generalforsamling gennemføres efter de samme regler som den ordinære generalforsamling dog således at de obligatoriske punkter angivet oven for i punkt 7.3 ikke skal iagttages.


9. Regnskab og formue
9.1 Foreningens kontingent- og regnskabsår følger kalenderåret.


9.2 Foreningens formue skal anvendes til at dække udgifter, der ikke dækkes af Enigma ifølge Rammeaftalen mellem Enigma, DR og Foreningen.


9.3 Foreningen fører særskilt regnskab for de udgifter, der afholdes af Enigma’s tilskud iflg. Rammeaftalen omtalt i § 2.


10. Tegning og hæftelse
10.1 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af næstformanden og kassereren i forening.


10.2 Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de Foreningen påhvilende forpligtelser.


10.3 Det påhviler bestyrelsen kun at forpligte Foreningen på skriftligt grundlag. I alle aftaler skal det udtrykkeligt anføres og fremhæves over for medkontrahenten, at Foreningen hæfter med hele sin formue og at Foreningens medlemmer ikke hæfter for Foreningens forpligtelser.


11. Vedtægtsændringer
11.1 Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.


12. Opløsning
12.1 Foreningens opløsning kan kun finde sted, når den er vedtaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger af mindst ¾ af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.


12.2. I tilfælde af Foreningens opløsning pålægges den afgående bestyrelse at opfylde pkt. 10 i rammeaftalen ”Varighed og opsigelse” bedst muligt.


12.3. Ved Foreningens opløsning overdrages en eventuel formue til en museumsaktivitet efter generalforsamlingens anvisning.


13. Stemmeregel
13.1 Med mindre andet fremgår udtrykkeligt af denne vedtægt afgøres afstemninger ved almindelig stemmeflerhed.


14. Værneting og lovvalg
14.1 Nærværende vedtægter reguleres i alle forhold af dansk ret, med undtagelse af dansk rets international privatretlige regler om renvoi.


14.2 Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med nærværende vedtægter, skal afgøres af de danske domstole.


14.3 Værneting for tvister angående denne vedtægt og Foreningens virksomhed i øvrigt er DR’s værneting.


Godkendt på den ordinære generalforsamling d. 10. dec. 2018