Foreningen

Generalforsamling 2022

Referat af ordinær generalforsamling.
Onsdag den 23. marts kl. 14:00 i DR byen
Punkter ifølge vedtægterne.
Poul bød velkommen til de omkring 20 fremmødte.

A: Valg af dirigent:
Flemming Petersen blev valgt som dirigent, han bad forsamlingen acceptere, at indkaldelsen ikke var udsendt med korrekt varsel (korrekt er 4 uger) - dette blev accepteret uden indsigelser.

B. Beretning for året 2021:
Blev fremlagt og godkendt - se beretningen.

C. Fremlæggelse af regnskab 2021 til godkendelse:
Regnskab gennemgået og godkendt uden debat.

D. Indkomne forslag: Ingen.

E. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent:
Budget godkendt, Kontingent godkendt uændret.

F. Valg af bestyrelse og valg af suppleanter:
Flemming Olsen
Poul Fuglsang
Robert Müller
Lars Blücher
Nils Lind Petersen
Suppleanter:
Jørgen Dorph Petersen
Erling Andersen
Alle blev valgt med akklamation.

G. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor: Sv. Erik Lykkemose
Revisorsuppleant: John G. Pedersen
valgt med akklamation.

H. Kommende aktiviteter: Endnu ingen planlagte

I. Eventuelt:
Lidt om kommende aktiviteter, herunder Historiske dage og ønsket om museumstur for medlemmerne. Seniorklubben har udsendt vort nyhedsbrev - der er positive tilbagemeldinger og nye medlemmer.
Mødet sluttede 14:31.

Beretning for året 2021

Året 2021 har været et år hvor vi – stort set – har kunnet mødes hver Onsdag uden Coronabegrænsninger. Som vi orienterede om på den ekstraordinære generalforsam-ling den 30 Juni er vi fortsat i gang med udpakning, registrering og klargøring af samlingen. Det viser sig at være et større arbejde end vi forventede, men det går fremad. Der er nu udpakket  54 flyttekasser og 9 paller. Alt er blevet fotograferet og registreret. Samtidig har vi brudt samtlige faggrænser og fungeret som snedkere, elektrikkere, gulvlæggere, malere m.m.
  Vi kan nu se en ikke ringe fremgang. Vores radiostudie nærmer sig færdiggørelse, det franske studie er klar, der er spænding på 2 og 1” maskinerne, servicepladserne  fungerer, der er ryddet op – TVstudiet er under opbygning og -  nå ja det er måske lidt  overdrevet, men alt i alt det går fremad.Vi er hæmmet af at fremmødet i arbejdsgruppen efter udflytningen til DR-byen ikke er som før. Hvad det skyldes kan vi ikke vide med sikkerhed, men ting som afstand, helbred alder er nok de væsentligste grunde. Vi håber på at yngre – gerne nogle interesserede 60 årige – får lyst til at deltage i det spændende arbejde.
  Vore samarbejdspartnere er primært ENIGMA der også er vor kontakt til DR. Her skal lyde en tak til Arne der yder en stor indsats. Også vore gode venner og samar-bejdspartnere i Ringsted fortjener en tak. Vi er på den ene eller anden måde med i alle de udstillinger Ringsted radio Museum viser. Og – vi var igen med på det efterhånden berømte loppemarked i Ringsted. Udlejning har der næsten ikke været i 2021 – dog har DR i flere tilfælde haft brug for os, både med effekter fra samlingen og som konsulenter.
  Af aktiviteter i 2021 kan nævnes at vi med succes deltog i kulturnatten i DR. denne gang med et frugtbart samarbejde med DR. Vi havde i udstillingen i DR byen skønner vi omkring 400 besøgende – nogle af dem var meget interesserede. Udstillingen havde vi suppleret med nogle ekstra nedslag,  som hvordan benytter men en Nagra, hvordan laver vi farve TV – Hvordan optog man filmlyd i de tidlige dage og – og det var populært – nogle knapper der kunne drejes på. Vi fik megen erfaring til kommende kulturnætter. Nyhedsbrevene udsender vi stadig til medlemmerne – vi håber de bliver vel modtaget. Vi kan også med glæde konstatere, at vor hjemmeside har mange besøg, ligesom der er en livlig debat på facebook.
  I efteråret besøgte vi ENIGMA på byggepladsen – det gamle posthus på Trianglen. Her orienterede Enigma om byggeriet, vi fik en rundtur i det der skal blive det kom-memde udstillingsområde, og vi fik en første orientering om Enigmas ideer også m.h.t. vor deltagelse. Det lyder spændende – men det skal ikke skjules at der hos er nogen skepsis omkring de fra Enigma fremførte ideer.
  Et stående og for os alvorligt problem er de udestående forhandlinger omkring transportgodtgørelse og parkering. Vi føler ENIGMA forstår vore problemer og kæm-per for en løsning med DR. Vi ser frem til og håber på en god løsning.

                             *     *     *
Her til slut må det nævnes, at vi har mistet gode kolleger og museumsmedlemmer. Klavs Lund, der ved forrige generalforsamling blev valgt som suppleant  er afgået ved døden. J.A.Heegaard – der var med fra museumsforeningens start, og som i mange år var kasserer døde sidst i December. Vi havde den glæde at han deltog i rbejdsgruppens juleafslutning. Og nu i 2022 er Jørgen Møller-Nielsen ikke blandt os mere. Vi takker for deres indsats for foreningen og sender vore varmeste hilsener til de efterladte.

                             *     *     *
Drmuseumsforening
Bestyrelsen